Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Una coqueta incorregible (Especial Harlequin Internacional) (Spanish Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Una coqueta incorregible (Especial Harlequin Internacional) (Spanish Edition) book. Happy reading Una coqueta incorregible (Especial Harlequin Internacional) (Spanish Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Una coqueta incorregible (Especial Harlequin Internacional) (Spanish Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Una coqueta incorregible (Especial Harlequin Internacional) (Spanish Edition) Pocket Guide.
Welcome back

Assault, n. Paglusob, pagdaluhong, pangloloob. Assess, v. Humalaga tumasa ng dapat ibws ng mmamayan sangayon sa halag ng lup pagaar na ipinagbabayad sa pmahalaan. Assessment, n. Amilyaramyento, halaga tasa ng pagaar na ibinabayad sa pmahalaan. Assign, v. Magtakd, magtand, magtadhan; ipagkaloob, ilipat sa iba. Diccionario InglesEspanolTagalog Assignee, n. Sinalinan ng kapangyarihan. Assigner, n. Ang nagtatakd nagtatadhan; ang nagsasalin sa iba.

Assignment, n. Pagtatakd, pagtatadhan; paglilipat sa iba. Assimilate, v. Tumulad, pumaris, gumaya; maghwad, magwangis, magmukh, igaya. Assuage, v.

Magpalubay, magpatahimik, magpahump. Diccionario InglesEspanolTagalog Assume, v. Kumuha; umar ng sa ib, kanyahin; maghinal. Assuredly, adv. Totoongtotoo, walang pagsala. Astonishing, adj. Kamanghmangh, kataktak, kagilgilals. Diccionario InglesEspanolTagalog Astrologer, n. Ang marunong ng tungkol sa tal at bituin.

Astronomer, n.

Ang marunong ng tungkol sa lak, sukat at kilos ng mga tal, bituin at ibp. Astronomy, n. Karunungan tungkol sa lak, sukat at kilos ng mga tal, bituin at ibp. Diccionario InglesEspanolTagalog Atheism, n. Ang pananalig na walang Dyos.

Athlete, n. Taong malaks at bihasa sa mga larong pangpalakas ng katawan. Athwart, prep. Atlas, n. Atlas, pagkakasama sa isang aklat ng mga mapa ng iba't ibang lupain bans. Diccionario InglesEspanolTagalog Panganorin, ang kapisanan ng hangin at ng sarisaring singaw ng panahon na nakaliligid sa sangdaigdig hanggang sanggayong lawak.

Atone, v. Magtakip ng sala, magpalubag loob, magpatahimik. Atonement, n. Pagtatakip ng sal, pangpalubagloob, pakikipagkasund. Atrocious, adj. Nakapangingilabot, tampalasan, balakyot.

Related titles

Attach, v. Dumakip, humuli, tumangan, humawak; idugtong, ikabt. Attachment, n. Pakikipagibigan, pakikisap; pagkahuli; dugtong; sangl. Attain, v. Magtaglay, magkamit, magtam, umabot, magsumikap. Attainable, adj. Matataglay, makakamit, matatam, maaabot. Attainment, n. Pagtataglay, pagkakamt, pagtatam, pagkaabot. Diccionario InglesEspanolTagalog Empresa, experimento, prueba, tentativa. Pagsubok, pagtikm. Attend, v. Lumingap, kumandil, duminig, maglingkod.

Attendance, n. Paglingap, pagkandil; paglilingkod; abay. Attorney, n. Abogado, katiwal, pintakasi. Attractive, adj. Nakagaganyak, nakahahalina, kahalihalina, nakahihikayat. Attribute, n. Ang mga sakdal na kaloob ng Dyos gaya ng dunong, kapangyarihan. Audit, v. Maglinaw ng isang kautangan, sumiyasat; tumuus. Audit, n. Paglilinaw ng isang kautangan, pagtutuos, pagsiyasat.

Auditor, n. Tagatuos; tagadinig, tagalinaw ng isang kautangan. August, adj. Marangal, kagalanggalang, karangaldangal. Authenticate, v. Patotohanan, patunayan, ipakilala ang katotohanan. Authoress, n. Autora, babaing mngangath, babaing maykath, babaing maylikh.

isybitacuvaj.tk Ebooks and Manuals

Authoritative, adj. May kapangyarihan, binigyan ng kapangyarihan. Autocrat, n. Ap, Ang kpunupunuan na pinapangyayari ang kanyang mibigan. Automatical, adj.

tw-.*: data/dicts/platycbayslav.gq | Fossies

Mkinang humhwad sa kilos ng may buhay. Autonomy, n. Kalayaan ng isang bayan bans na mamahal ayon sa kanyang sariling kautusan. Auxiliar, auxiliary, adj. Katulong, kawan. Avaunt, interj.


  1. El premio Nobel (Spanish Edition).
  2. Svartovsko horo - Cello.
  3. Social Justice and the Urban Obesity Crisis: Implications for Social Work;
  4. Past Perfect.

Diccionario InglesEspanolTagalog Avenge, v. Manghiganti; magparusa.

Títulos relacionados

Avenue, n. Lansangang mapunong kahoy sa kabkabilang tab. Aver, v.